อบรมออกแบบเพชรพลอย

  สถาบันฝึกอบรม FIT Pro https://es.efquac.tk จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบอัญมณี เพชร พลอย โดยหลักสูตรมีระยะเวลา 2 วัน ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

watch โดยหัวข้อการฝึกอบรม คือ

- พื้นฐานการออกแบบด้านอัญมณี

- การออกแบบเพชร

- การออกแบบพลอย

- การออกแบบแหวน, สร้อย, สร้อยข้อมือ

- การออกแบบเครื่องประดับ อื่น ๆ

- การวาดแบบแต่ผลิตภัณฑ์

- การขึ้นแบบหรือการขึ้นแว็กซ์ (WAX)

- การแกะแบบหรือการแกะแว็กซ์ (WAX)

- การขึ้นรูปโลหะตามแบบแว็กซ์

- ภาคปฎิบัติตามรายลวิชาหลักสูตรการแกะและขึ้นแว็กซ์

 

จำนวนที่รับ : รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน/รุ่น เท่านั้น

วันที่อบรม : อบรมในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม

สถานที่อบรม : จ.จันทบุรี

ค่าอบรมลงทะเบียนท่านละ 25,000 บาท (สามารถแบ่งจ่าย 2 งวดได้)

สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพื่อขอรับกรอกรายละเอียดใบสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่

(086) 981-1584

 

go here FIT Pro Institute (สถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

 • สถาบันฝึกอบรม FIT Pro มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมมามากกว่า 15 ปี
 • มีหลักสูตรกรฝึกอบรมแบบ 360 องศา ครบวงจรในงานของท่าน
 • ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทุกฝ่าย ทุกแผนกขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ
 • หลักสูตรครบถ้วนด้านงานขาย ธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจ Life Insurance
 • หลักสูตรสำหรับฝ่าย Production และกลุ่มธุรกิจ Service
 • หลักสูตรด้านการเพชร, พลอย, อัญมณี, การออกแบบเพชรพลอย
 • หลักสูตรการดีไซน์และการแกะแวกซ์ (แกะ Wax) เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานเพชรพลอย
 • วางระบบงานด้าน HRD HR Training ระบบ Competency ระบบ KPI แบบมืออาชีพ
 • รับให้คำปรึกษา Consulting ด้านการพัฒนาองค์กรจากที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร 

Course : 

 • หลักสูตรด้านการเพชร, พลอย, อัญมณี, การออกแบบเพชรพลอย
 • หลักสูตรการดีไซน์และการแกะแวกซ์ (แกะ Wax) เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานเพชรพลอย
 • หลักสูตรการพัฒนาฝ่ายขายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับผู้บริหารงานขาย
 • หลักสูตรด้านกระบวรการขาย การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
 • หลักสูตรด้านการบริหารงานขาย Cross Mapping Road
 • หลักสูตรการจัดการ Effect Management
 • หลักสูตรการบริการ Service Mind , Service Excellent
 • หลักสูตรด้านการตลาด เช่น การตลาดงานขาย การตลาดงานประกันชีวิต
 • หลักสูตรด้านกระบวนการผลิต เช่น หลักสูตร ISO
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD / Training
 • หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ HRD มืออาชีพ / การวิเคราะห์ Training Need
 • หลักสูตรด้านการบริงานบุคคล HR เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การสรรหา/ว่าจ้าง
 • การประเมินผลงานประจำปี กฏหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
 • หลักสูตรการพัฒนา Competency เช่น การพัฒนาความสามารถการทำงาน
 • หลักสูตรการประเมินผลและพัฒนาตามระบบ KPI
 • หลักสูตรการทำงานเป็นทีม TEAMWORK , TEAM BUILDING
Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584